Thông báo về phân chia lợi nhuận từ Công ty BĐS Nhật Nam – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam