Thông báo về phân chia lợi nhuận từ Công ty BĐS Nhật Nam - Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam