Tổng Giám Đốc công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy ” – Người phụ nữ quyền lực nhất công ty – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam