Thông báo : tổ chức hội nghị khách hàng tổng công ty ngày 25-11-2020 – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam