THÔNG BÁO SỰ KIỆN: KỈ NIỆM 01 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT NAM – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam