Đại hội nghị tổng công ty BĐS Nhật Nam 2022 – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam