có vốn cần hợp tác kinh doanh – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam