có vốn cần hợp tác đầu tư – Đầu Tư Bất Động Sản Nhật Nam